Tất cả
kiếm 87, vk5x +12, set 5x full 10,...
Cấp độ: 87
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
kunai 87 vk 6x +8, set 5,6x full 8,...
Cấp độ: 87
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
150,000đ
kiếm 87 vk 7x +10, set 6x 7x, full...
Cấp độ: 87
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
150,000đ
kunai 69 vk10 full 8,9,10 có sói
Cấp độ: 69
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
60,000đ
kiếm 75 vk 6x + 8, set 5,6x full 8,...
Cấp độ: 75
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
50,000đ
kunai 73 vk 6x+ 8, set 6x full8 32m...
Cấp độ: 73
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
50,000đ
đao 68 vk5x +8 set 4x 5x full 8, só...
Cấp độ: 75
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
50,000đ
kiếm 73 vk 5x +8 full 8,9
Cấp độ: 73
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
40,000đ
kiếm 74 vk 5x +10 full 10 , 1 món 8
Cấp độ: 74
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
40,000đ
kiếm 74 vk 5x +9 full 8
Cấp độ: 74
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
40,000đ
xác kiếm 95 vk 9x +11 full 8
Cấp độ: 95
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
150,000đ
xác kiếm 95 vk+11, full8, 47m yen
Cấp độ: 95
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
150,000đ
xác kunai 95 vk 9x +11 full 8, 45m...
Cấp độ: 95
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
150,000đ
xác quạt 95 vk 9x +8, full 8,30m yê...
Cấp độ: 95
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
150,000đ
xác quạt 94 full 8, 36m yên
Cấp độ: 94
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
150,000đ
xác kiếm 95 full 8, 76m yên
Cấp độ: 95
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
150,000đ
xác kiếm 95 full 8, 55m yên
Cấp độ: 95
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
150,000đ
xác kiếm 95 full 8, 45m yên
Cấp độ: 95
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
150,000đ
xác kunai 94 full 8, vk 9x, 62m yên
Cấp độ: 94
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
150,000đ
xác quạt 93 full 8, 31m yên
Cấp độ: 93
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
150,000đ